Konkurss skolu jaunatnei “Pazīsti Latviju”

Konkursa noslēgums.
Konkursa kopskats.

2018. gada 22. februārī Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā jau ceturto reizi notika devīto klašu komandu konkurss ,,Pazīsti Latviju’’. Šogad konkurss notika valsts simtgades zīmē, attiecīgi arī jautājumu loks bija plašāks. Skolas zālē pulcējās 66 dalībnieki no 22 komandām (komandā 3 skolēni). Bija pārstāvētas 14 Valmieras pilsētas un novadu skolas. Kopējais skolu komandu skaits  palicis nemainīgs, taču situācija laukos dara savu – dalībskolu skaits samazinās. Atklājot konkursu dalībniekus uzrunāja VPĢ vēstures skolotājs Juris Mūrnieks un skolas direktores vietniece Ērika Ivanova, veiksmi konkursā novēlēja Daugavas Vanagu CV  bijušais priekšsēdis – flotes admirālis Andrejs Mežmalis, Daugavas Vanagu Vanadžu vadītāja Klāra Mētra un Eglaines pamatskolas vanadzēnu vadītāja Sintija Kaļva. Tiklīdz VPĢ vēstures skolotāja Māra Gavare bija izstāstījusi dienas kārtību un noteikumus, konkurss varēja sākties. Konkursa jautājumus veidoja Valmieras pilsētas sociālo zinību un ģeogrāfijas skolotāju metodiskās apvienības, vēstures jautājumu sagatavošana  bija uzticēta Valmieras muzeja speciālistiem. Par pasākuma organizēšanu un veiksmīgu norisi atbildēja Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas metodiskais centrs un vēstures skolotāju metodiskā apvienība.

No kreisās: M.Gavare, VPĢ vēstures un politikas skolotāja, Ē.Ivanova, VPĢ direktores vietniece, J.Mūrnieks, VPĢ vēstures skolotājs, K.Mētra, DV Vanadžu priekšniece, S.Kaļva, Eglaines pamatskolas skolotāja.

Konkursa dalībniekiem bija jāatbild uz 11 dažādiem uzdevumiem Latvijas vēsturē, ģeogrāfijā un sociālās zinībās. Dalībniekiem bija jāspēj orientēties gan Latvijas un Eiropas kartēs, jāzina svarīgākie Latvijas vēstures notikumi, politiskie darbinieki, jāatpazīst laika posmiem raksturīgās dziesmas, pilsētu ģerboņi. Bieži vien tika pārbaudīta dalībnieku erudīcija un spēja sastrādāties. Pasākums notika ar Daugavas Vanagu Centrālās Valdes  un Daugavas Vanagu Latvijā materiālu atbalstu. Grāmatas, piemiņas diplomus un nelielus suvenīrus ieguva visi dalībnieki, pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma  arī naudas balvas. Papildus grāmatu balvas ieguva arī katra no dalībskolām. Daugavas Vanagu Centrālā Valde sponsorēja visu dalībnieku pusdienas. Atbalstītāju vidū jau trešo gadu bija Latvijas Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks, kura sarūpētās balvas papildināja jau tā bagātīgo apbalvojumu klāstu. Skolām paredzētajās balvās īpaši jāizceļ inženierzinātņu doktora, profesora Daiņa Ģēģera dāvinātā, barikāžu aizstāvjiem veltītā grāmata ,,Cerību ugunskuri’’.Pirms konkursa rezultātu paziņošanas   no Rugāju novada Eglaines pamatskolas jaunā skolotāja Sintija Kaļva, emocionālā stāstījumā iepazīstināja klātesošos ar ,,vanadzēnu’’ darbību savā skolā. Viņa pati arī ir bijusi vanadzēns,  šogad 17. februārī  Eglaines pamatskolā tika svinēti 15 gadi vanadzēnu kustībai.

Pirmā vieta Rūjienas vidusskolas 1. komandai. No kreisās: Linards Dāvis Irbe, Amanda Blāķe, Jēkabs Veseris, klases audzinātāja Māra Guna Dreimane.

Konkursā 1. vietu ieguva  Rūjienas vidusskolas 1. komanda – Amanda Blāķe, Jēkabs Veseris, Linards Dāvis Irbe – skolotāja Māra Guna Dreimane. Otro vietu ieguva Burtnieku Ausekļa pamatskolas komanda, trešajā vietā Rūjienas vidusskolas 2. komanda. Interesanti, ka nevienai skolai nav izdevies būt uzvarētājai divus gadus pēc kārtas. Atzinība tika izteikta Valmieras Valsts ģimnāzijas 1. un 2. komandai, Kauguru pamatskolas un Kocēnu pamatskolas un Kocēnu pamatskolas jauniešiem. Gribas atzīmēt, ka konkursā piedalījās Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, Valmieras Valsts Ģimnāzija, Valmieras 5. vidusskola, Valmieras 2. vidusskola, no Rubenes, Kauguriem, Rencēniem, Dikļiem, Kocēniem, Rūjienas, Burtniekiem, Naukšēniem. Konkursa noslēgumā Daugavas Vanagu Centrālās valdes bijušais priekšsēdis Andrejs Mežmalis un Daugavas Vanagu Vanadžu priekšniece Klāra Mētra uzteica skolēnu zināšanas, ieinteresētību, un arī organizatoru darbu. Organizatori uzsvēra šādu pasākumu nozīmi jauniešu patriotiskajā audzināšanā, vienojoties tikties pēc gada – nu jau piektajā konkursā.

Daugavas Vanagu Vanadžu priekšniece Klāra Mētra

 

Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas,  Naukšēnu, Rūjienas novadu komandu konkurss ” Pazīsti Latviju!”

NOLIKUMS

Konkursa mērķis:

Veicināt Latvijas un savu novadu vēstures izzināšanu.

Veidot jauniešos  lepnumu par savas tautas varoņiem un viņu paveikto.

Attīstīt patstāvīgas izzināšanas prasmes un lēmumu pieņemšanu komandā.

Piedāvāt iespēju pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes.

Konkursa dalībnieki:

Valmieras pilsētas un novadu skolu 9. klašu skolēni.

Komandā 3 dalībnieki. No katras skolas ne vairāk komandu, cik klašu komplekti skolā.

Konkursa norises laiks un vieta:

2018. gada 22.februāris plkst. 11.00 Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā.

Konkursa saturs ( jautājumi no sekojošām tēmām):

Latvijas vēstures svarīgākie notikumi 20., 21.gadsimtā.

Sociālajās zinībās – valsts, valsts iekārta, finanšu pratība Latvijā, ES naudas sistēma.

Ģeogrāfijā  – Latvijas fiziskā ģeogrāfija ( reljefs, ūdeņi, augi,  dzīvnieki, pilsētas).

Konkursa  vērtēšanas komisija:

Māra Gavare – Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas vēstures un politikas skolotāja, vēstures metodiskās apvienības vadītāja, komisijas priekšsēdētāja

Ineta Amoliņa – Valmieras Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja

Renāte Bērziņa – Valmieras valsts ģimnāzijas  ģeogrāfijas skolotāja, ģeogrāfijas metodiskās apvienības vadītāja, komisijas priekšsēdētaja vietniece

Dace Atslēga – Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas ekonomikas skolotāja, ekonomikas un sociālo zinību metodiskās apvienības vadītāja, komisijas priekšsēdētāja vietniece

Iveta Gacka – Valmieras 2.  vidusskolas  sociālo zinību skolotāja

Liene Rokpelne – Valmieras pilsētas muzeja pētniece

Alberts Rokpelnis – Valmieras pilsētas muzeja pētnieks

Ingrīda Zīriņa – Valmieras muzeja vēstures nodaļas vadītāja

Klāra Mētra –  Latvijas Daugavas Vanadžu vadītāja

Dalībnieku apbalvošana:

Apbalvojuma fondu veido biedrības „Daugavas Vanagi Latvijā” piešķirtais balvu fonds un citi atbalstītāji.

Konkursa rīkotāji un atbalstītāji:

Valmieras pilsētas, Beverīnas , Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas novadu vēstures, sociālo zinību un ģeogrāfijas  metodiskās apvienības,  Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas sociālo zinību metodiskā komisija, Valmieras  pilsētas muzejs, biedrība „Daugavas Vanagi Latvijā”, „ Daugavas Vanagu” Centrālās valdes priekšsēdētājs, atvaļināts flotes admirālis Andrejs Modris Mežmalis,  Artis Pabriks  – Eiropas Paralamenta deputāts.

Komandu pieteikšana pa e- pastu maragavare@inbox.lv līdz 2018.gada 19.februārim.

Valmieras pilsētas Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste metodiķe  S. Tama

Kocēnu novada Izglītības pārvaldes  vadītājas vietnieks  U. Paeglis

Vēstures un politikas metodiskās apvienības vadītāja  M. Gavare